}

چگونه آداپتور برق مورد نیاز خود را انتخاب کنیم؟

149/1399

خلاصه

اداپتورهای برق به اندازه کافی ساده به نظر می رسند ، درست است؟ شما یک سر آن را به دیوار و انتهای دیگر را به دستگاه خود متصل می کنید. همراه ما باشید.آداپتورهای برق به اندازه کافی ساده به نظر می‌رسند درست است؟ شما یک سر آن را به دیوار و انتهای دیگر را به دستگاه خود متصل می‌کنید.آنچه که برخی ممکن است در نظر نگیرند تمام گزینه‌های دیگری هستند که می‌توانند به صرفه‌جویی در انرژی زمان و فضا کمک کنند.ﻫﻨﮕﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر برقﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع وﻟﺘﺎژی ﻧﯿﺎز دارد AC ﯾﺎ DCﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎرژ از شارژر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ برق دادن ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

آداپتور برق

برای بسیاری از افراد مفهوم آداپتور برق فقط در مرحله شارژر است اما در واقع آداپتور برق یک ترانسفورماتور است که در شارژر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که با یآداپتورهای برق آشنا نیستند اغلب باید با کدام آداپتور برق برای شارژ باتری موبایل از آن استفاده کنند.بنابراین با سورن‌استور همراه باشید.

اداپتور شارژدر ﻧﻬﺎﯾﺖ نگاهی به سوکت دستگاه خود بیندازید و آن را با اتصال خروجی DC منبع تغذیه مطابقت دهید. متداول ترین انواع اتصالات قطر داخلی 2.1 میلی متر x 5.5 میلی متر قطر خارجی قطر داخلی 2.5 میلی متر x قطر خارجی 5.5 میلی متر نر 3.5 میلی متر و حتی اتصالات ترمینال پیچ (به یاد داشته باشید که باید با شاخه‌های مثبت یا مرکز منفی مطابقت داشته باشید).اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ از اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه دوﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻟﯿﭙﺮﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز دارد. از خط کش‌های سنتی نیز می توان استفاده کرد،اما به خاطر داشته باشید که معمولاً بسیار دقیق نیستند و ممکن است در میلی متر اندازه گیری نشوند که استاندارد صنعت است. کیت‌های آداپتور نیز موجود است که شامل چندین شاخه اندازه معمول است.

آداپتورهای برق HGD

آداپتورهای برق 'HGD' نیز بسیار محبوب هستند زیرا کوچکتر هستند و فضای کمتری را اشغال می‌کنند. اگر از نوار برق استفاده می‌کنید نمی‌خواهید آداپتور برق 2 یا 3 فضای خروجی شما را اشغال کند. همچنین ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ‌ﻫﺎی مختلف آژانس را در نظر بگیرید. آداپتورهای برق تأیید شده توسط CEC بالاترین سطح بهره وری انرژی را دارند که ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ را در ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


چگونه آداپتورهای برق را برای دستگاه خود انتخاب کنیم
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آداﭘﺘﻮری ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎرژ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را از آداﭘﺘﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪاﻣﺎ اﮔﺮ آداﭘﺘﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﺷﻮد. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آداﭘﺘﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ که بتواند مقدار جریان ذکر شده در دستگاه شما را تأمین کند.


ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه AC - DC ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ آداﭘﺘﻮرﻫﺎ دارای اﺗﺼﺎﻻت ورودی AC ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﻮاع اﺗﺼﺎل ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ،اروﭘﺎ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ. بنابراین دفعه دیگر که به دنبال آداپتور برق هستید تمام ترکیبات مختلف موجود را به خاطر بسپارید. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ را از دردﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ. برای خواندن راه‌های بیشتر و بهتر، مطلب تفاوت بین شارژر و آداپتور برق؟را بخوانید.

فروشگاه سورن؛ با چند سال سابقه درخشان در توزیع گوشی موبایل و قطعات موبایل در سراسر ایران، تقاضای تمام مشتریان را در رابطه با خرید موبایل در تمام برندها، تبلت در تمام برند ها، قطعات گوشی مانند تاچ ال سی دی و باتری هر مدل گوشی در تمام برندها و همچنین لوازم جانبی گوشی، پوشش داده و همچنان بابهترین کیفیت فعالیت خود را ادامه می‌دهد.


مرتبط:


چرا باتری گوشی زود تمام می شود؟

انواع کابل ‌usb

ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻮرد عمر ﺑﺎﺗﺮی و ﺷﺎرژ

انتخاب شارژر مناسب برای تلفن همراه

چرا باتری گوشی زود تمام می شود؟


ﭼﺮا ﺷﺎرژر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

انواع شارژرهای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

نظرات
ارسال نظر

مقالات مرتبط