گروه محصولات
}

ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻮرد عمر ﺑﺎﺗﺮی و ﺷﺎرژ

39/1399

خلاصه

اضطراب برای عمر باتری گوشی های هوشمند کاملا واقعی است. وقتی که یک تلفن جدید خریداری می کنید ، عمر باتری مناسب تقریباً مورد نیاز همه افراد است.اضطراب برای عمر باتری گوشی‌های هوشمند کاملا واقعی است. وقتی که یک تلفن جدید خریداری می‌کنید،عمر باتری مناسب تقریباً مورد نیاز همه افراد است. ﻫﻤﺮاه ﺷﺎرژ روزاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ، و اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ برای هر مشتری حیاتی است.در این مقاله برخی از سوالات شما در مورد شارژ تلفن پاسخ داده‌ایم.

شارژرسریع برعمر باتری تأثیرنخواهد گذاشت

ﺷﺎرژر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺪود 5 ﺗﺎ 10 وات دارد. ﺷﺎرژر ﺳﺮﯾﻊ آن را ﺗﺎ 8 ﺑﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ گوشی سامسونگ ﻧﮑﺘﻪ 10 ﯾﺎ 10 ﭘﻼس داراي ﺷﺎرژر ﺳﺮﯾﻊ 25 وات اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﯾﻔﻮن 11 ﭘﺮو ﯾﺎ ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﺑﺎ ﺷﺎرژر ﺳﺮﯾﻊ 18 وات اﺳﺖ.

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرژر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽزﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻔﻦ 70 / 80 % ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻧﺠﺎم داده‌اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ 30 / 20 دﻗﯿﻘﻪ آﺧﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﺎرژ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﺎرژ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺗﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺎرژ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻪ 100 % ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ در ﻣﺪار ﺑﺎﺗﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﺎرژ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ


اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ 30 % ﻣﯽرﺳﺪ، ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ دور از دﻣﺎی ﺑﺎﻻ

ﮔﺮﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي را ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﭘﻨﺠﺮه و داﺷﺒﻮرد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮔﺮم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد. ﭘﺲ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺎن ﮔﺮم ﺷﻮد.ﺷﺎرژر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽزﻧﺪ


ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎرژر ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐدﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎرژرﮐﺎﺑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎرژر واﻗﻌﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

فروشگاه سورن؛ با چند سال سابقه درخشان در توزیع گوشی موبایل و قطعات موبایل در سراسر ایران، تقاضای تمام مشتریان را در رابطه با خرید موبایل در تمام برند ها، تبلت در تمام برند ها، قطعات گوشی مانند تاچ ال سی دی و باتری هر مدل گوشی در تمام برندها و همچنین لوازم جانبی گوشی، پوشش داده و همچنان بابهترین کیفیت فعالیت خود را ادامه می دهد.

مرتبط:

چرا باتری گوشی زود تمام می شود؟

5راه برای افزایش عمر باتری آیفون
تشخیص باتری اصلی آیفون
ترفند های شارژ سریع باتری موبایل

نظرات
ارسال نظر

مقالات مرتبط