گروه محصولات
}

محافظت از اطلاعات گوشی

308/1399

خلاصه

مردم بیش از هر زمان دیگری اطلاعات را در دستگاه های تلفن همراه خود به اشتراک می گذارند. گرچه این نشان دهنده میزان پیشرفت تکنولوژی است ، اما نگرانی های امنیتی را نیز به همراه دارد. چگونه شخص اطلاعات شخصی را در تلفن همراه خود خصوصی نگه می دارد؟ سرقت هویت یا رمز عبور می تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد ،به همین دلیل است که ما معتقدیم همه باید بدانند که چگونه اطلاعات تلفن همراه را ایمن کنند.مردم بیش از هر زمان دیگری اطلاعات را در دستگاه های تلفن همراه خود به اشتراک می‌گذارند. گرچه این نشان دهنده میزان پیشرفت تکنولوژی است ، اما نگرانی های امنیتی را نیز به همراه دارد.
چگونه شخص اطلاعات شخصی را در تلفن همراه خود خصوصی نگه می دارد؟ سرقت هویت یا رمز عبور می‌تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد ،به همین دلیل است که ما معتقدیم همه باید بدانند که چگونه اطلاعات تلفن همراه را ایمن کنند.بنابراین با سورن‌استورهمراه باشید.

قفل تلفن هوشمند خود استفاده کنید


تلفن هوشمند شما ممکن است دارای قفل هوشمند باشد تا در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه ، از دسترسی دیگران به آن جلوگیری کند. بسیاری از تلفن ها با رمز عبور باز می شوند ، در حالی که امروزه برخی از دستگاه ها از اثر انگشت و حتی تشخیص چهره استفاده می‌کنند.
با قفل نگه داشتن تلفن هنگام استفاده از آن ،می‌توانید اطلاعات آن را ایمن نگه دارید و احتمال نقض عمده حریم خصوصی خود را کاهش دهید


توجه به اپلیکیشن‌هایی که روی موبایل نصب کرده‌اید باشید


هر اپلیکیشنی را روی موبایل‌تان نصب نکنید و از طرفی از هر بازار و فروشگاه اپلیکیشنی خرید و دانلود نکنید.یکی از امن‌ترین فروشگاه‌های اپلیکیشن گوگل است که با اینحال در این فروشگاه هم می‌توان اپلیکیشن آلوده به بد‌افزار و غیره پیدا کرد.
همچنین هنگام نصب اپلیکیشن‌ها به دسترسی‌های آنها نظارت داشته باشید. اجازه نصب را به اپلیکیشن‌هایی که دسترسی‌های بی‌ارتباط و غیرمجاز به بخش‌های مختلف موبایل و اطلاعات‌تان دارند را ندهید.


یک برنامه امنیتی یا ضد ویروس نصب کنید

در اکثر موارد ، احتمال ویروسی شدن گوشی تلفن همراه بسیار کمتر از رایانه است.بسیاری از برنامه های امنیتی تلفن های هوشمند در بازار وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید.

نرم افزار فایروال ، برنامه های ضد ویروس و محافظت از حریم خصوصی می‌توانند به شما در حفظ امنیت سایت های اینترنتی ، ایمن سازی رمزهای عبور و موارد دیگر کمک کنند. بسیاری از این برنامه ها همچنین کم هزینه یا حتی رایگان هستند.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ


ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ، رﺳﺘﻮرانﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﻫﺎي دﯾﮕﺮ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ، اﻏﻠﺐ WiFi ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﮕﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.تلفن خود را به روز نگه دارید


ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ در زﻣﺎن ﺑﺮوز آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ دردﺳﺮ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻔﻌﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﯽﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ. نصب آخرین آپدیت‌های منتشر شده برای گوشی هوشمندتان نیز می‌تواند ایده‌ی خوبی باشد.

بازگشت به تنظیمات کارخانه‌ای

اگر قصد فروش موبایل‌تان را دارید، فراموش نکنید که حتما از گزینه Factory Data Reset استفاده کرده‌اید. بدین معنی که تمام اطلاعات و تغییرات روی موبایل را پاک می‌کنید و آن را به حالت اولیه تنظیمات کارخانه‌ برمی‌گردانید.

این مقاله نوشته شده توسط شرکت سورن استور(sorenstore)؛ یکی از بزگترین شرکت های توزیع قطعات موبایل، منتشر شده است. از خدمات و محصولات با کیفیت این شرکت می‌توان به‌موارد روبه‌رو اشاره کرد: باتری موبایل، تاچ ال سی دی، گوشی موبایل، تبلت و ...
نظرات
ارسال نظر