ﭼﺮا ﺷﺎرژر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و روش جلوگیری از آن

17 مرداد 1401 0

ﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﺧﺒﺎری را در ﻣﻮرد اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺎرژر ﺗﻠﻔﻦ‌ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎرژر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد. اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرژر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. بنابراین با سورن‌ استور همراه باشید.

علت انفجارشارژر چیست؟

اتصال کوتاه: اتصال کوتاه ناشی از انفجار شارژر احتمال کمتری دارد زیرا یک مدار محافظ وجود دارد ( علاوه بر این مدار محافظ همچنین می‌تواند به صورت سری با اجزای محافظت مانند PTC متصل شود ) و در هنگام اتصال کوتاه جریان از طریق ردیاب PCB جریان می‌یابد ردیابی PCB می‌سوزد.


نقص ﺑﺎﺗﺮی: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺗﺮی موبایل، ﺧﻮد ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺪون ﺷﺎرژ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺜﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
علت انفجارشارژر چیست؟ | فروشگاه سورن
شارژ بیش از حد: اولین حالت این است که ولتاژ شارژ واقعاً خیلی زیاد است ولتاژ هنگام شارژ بیشتر از 4.3 ولت است. حالت دوم این است که دو باتری خود اجازه می‌دهند حداکثر ولتاژ کمتر از 4.2 ولت باشد تخمین زده می‌شود که مورد اول بسیار محتمل است. اقدامات متقابل شامل محافظت از شارژ اضافی IC و رسم 4.30 ولت است.


اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺗﺮی 4.35 وﻟﺖ اﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺴﺘﻪﺳﺎزی ﺳﻠﻮل و ﮔﺴﺴﺘﻪ‌ﺳﺎزی IC ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ وﺟﻮد دارد. IC ﺣﻔﺎﻇﺖ Seiko ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺪار ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ (4 / 4 - 4 / 2). در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل مدار شارژ باید کاملاً اصلاح شود تا اطمینان حاصل شود که حداکثر مقدار از 4.25 ولت بیشتر نمی‌شود.


برخی از دلایل انفجار شارژر تلفن همراه است. البته دلیل منفجر شدن شارژر قطعاً بیش از این موارد است. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎرژر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ. ﺷﺎرژر را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ برق ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳﺖ، آن را ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻣﺎی اﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ‌راﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﺎرژ ﺧﻮب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.محصولات فروشگاه سورن:
باتری موبایل


راه‌های جلوگیری از خراب شدن شارژر گوشی موبایل
هرچند خرابی شارژر یک امر تقریباً غیر قابل انکار است، اما فقط با رعایت چند نکته ساده، به راحتی می‌توانید از شارژرهای خود مراقبت کرده و سالم ماندن آن را تضمین کنید. ما در ادامه، چند راه مراقبت و پیشگیری از خرابی شارژرهای گوشی‌های موبایل را به شما ارائه می‌دهیم. با انجام این روش‌ها، دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی برای خرید لوازم جانبی جدید نیست.
راه‌های جلوگیری از خراب شدن شارژر گوشی موبایل | فروشگاه سورنمحافظت از کابل با نوار پیچ کردن آن
بیشتر در شارژرهایی که معیوب می‌شوند و دیگر کار نمی کنند، اولین بخشی که صدمه می‌بینید همان محل متصل کابل به آداپتور است. وقتی که شما تلفن همراه خود را به شارژ می‌زنید، این بخش انتهایی کابل دچار خمیدگی شده و به مرور پاره می‌شود و دیگر جریان برق را هدایت نمی‌کند. برای پیشگیری از این صدمه، می‌توانید به کمک چسب برق بخش‌های آسیب‌پذیر را محکم‌تر کنید تا دچار خمیدگی هم نشوند. برای این کار، تنها کافی است که چسب برق را به دور سیم چرخانده و بپیچید. البته این نوع چسب بعد از مدتی دچار پوسیدگی شده و به نوعی چسبناک و آزار دهنده می‌شود و باید آن را تعویض کنید. راه‌های دیگر هم مانند درست کردن محافظ به کمک کاموا و … برای پیشگیری از این صدمه وجود دارد که می‌توانید تست کنید.

برای پیشگیری خراب شدن شارژر تلفن همراه از تلفن همراه در حال شارژ
همه ما این نکته را بارها شنیده‌ایم که می‌گویند وقتی که تلفن هوشمند شما در حال شارژ شدن بوده و به جریان برق اتصال است، از آن استفاده نکنید. این عقیده کاملاً منطقی به نظر می‌رسد چرا که کار کردن با تلفن همراه در زمان شارژ سبب صدمه جدی به باتری گوشی شما شده و دیگر آن بازده اولیه را نخواهد داشت. حتی احتمالا در اثر به کارگیری تلفن همراه در این حین، جریان برق اتصالی کرده و گوشی شما بسوزد یا حتی منفجر شود. پس بهتر است هیچ وقت از تلفن همراه خود وقتی که به برق اتصال است استفاده نکنید.


یکی دیگر از دلیل‌ها که این کار را اشتباه می‌دانیم، این است که در این زمان کابل شارژری که به تلفن همراه شما اتصال است در همه جهات حرکت کرده و به مرور به کابل و بخش‌های آسیب‌پذیری که پیش از این گفتیم، آسیب می‌زند. پس با وجود تمام دلایل گفته شده، تلاش کنید تا زمان شارژ کردن تلفن همراه خود را به گونه‌ای تنظیم کنید تا در این حین به آن نیاز نداشته باشید.
تلفن همراه خود را به شکل درست به شارژر متصل کنید
یکی دیگر از دلیل‌ها که احتمالا شارژر شما را معیوب کند، این است که آن را به‌درستی به تلفن همراه خود اتصال نکرده باشید. اگر تلفن همراه خود را به شارژ بزنید در حالی که متصل به‌درستی برقرار نشده باشد و یا سیم آن در معرض فشار و یا پیچ و تاب خوردگی باشد، می‌تواند هم به تلفن همراه و هم به شارژر صدمه بزند. هرچه بیشتر تلاش کنید تا متصل تلفن همراه به کابل، و آداپتور به پریز را به شکل صحیحی برقرار کنید، عمر موثر شارژر و البته باتری تلفن همراه شما نیز بیشتر خواهد شد.

برای پیشگیری معیوب شدن شارژر تلفن همراه کابل شارژر را گره نزنید
یکی دیگر از دلیل‌ها که سیم شارژر و یا هندزفری خود را هنگامی که در دست می‌گیریم، پیچ و تاب داده و یا گره می‌زنیم. اگر شما هم جزو این افراد هستید، لازم است بدانید که انجام این کار خیلی زیاد به سیم‌های نازک درون کابل شارژر صدمه‌زده و از عمر موثر آن‌ها کم می‌کند. حتی زمانی هم که می‌خواهید کابل شارژر خود را جمع کنید، به گونه‌ای این کار را انجام دهید که سیم آن زیادی جمع نشود. همچنین می‌توانید از بسیاری وسایل کاربردی که این روزها برای محافظت از لوازم جانبی ما فراهم شده، استفاده کنید.
شارژری را که استفاده نمی کنید، از پریز بکشید
بدتر از همه کاری که در مورد شارژر خود می‌توانید انجام دهید، این است که هنگامی که شارژ تلفن همراه پر شده و آن را جدا کردید، همچنان آداپتور را در پریز جا گذاشته و آن را خارج نکنید. هنگامی که شما شارژر را از پریز خارج نمی‌کنید، کوچک‌ترین کم و زیاد شدن جریان برق می‌تواند به آن صدمه بزند. همچنین این جریان برقی که بدون خارج شدن، به آداپتور وارد می‌شود موجب بالا رفتن حرارت آن شده و این گرم شدن هم صدمه جدی را به شارژر خواهد زد.
برای پیشگیری معیوب شدن شارژر تلفن همراه از گرم شدن شارژر پیشگیری کنید
یکی دیگر از دلایلی که به شدت سبب صدمه به وسایل الکتریکی می‌شود، این است که حرارت آن‌ها از حدی بیشتر شود. همان‌گونه که می‌دانید، جنس بدنه بیشتر لوازم جانبی گوشی‌ها از پلاستیک بوده و گرما می‌تواند شدیداً روی آن اثر بگذارد. دلیل‌ها مانند جا گذاشتن شارژر در پریز، رها کردن آن داخل اتومبیل در روزهای داغ، قرار دادن آن در معرض وسایل گرمازا و … می‌تواند سبب گرم شدن آداپتور، کابل شارژر و در نتیجه پوسیدن آن شود.
از سیم پیچ‌های فنری یا محافظ استفاده کنید
پیش از این هم گفتیم که بخشی از کابل که بیشتر از همه در معرض صدمه است، همان قسمت انتهایی آن است که به آداپتور اتصال می‌شود. برای همین، وسایل کمک‌کننده‌ای همچون برخی سیم پیچ‌ها و یا برخی محافظ ها که اکنون در اشکال فانتزی و زیبایی هم ساخته می‌شوند، در دسترس هستند تا به شما در پیشگیری از این خرابی‌ها کمک کنند. شیوه کار این سیم پیچ‌ها به این گونه است که با قرار گرفتن در قسمت انتهایی سیم، از خم شدن آن پیشگیری کرده و حالت ایستایی به آن می‌دهند.
برای پیشگیری از معیوب شدن شارژر تلفن همراه از شارژرهای تقویت شده استفاده کنید
اساساً به کار گیری شارژرهای اورجینال که کاملاً با تلفن همراه شما سازگاری دارد، بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید تا با این کار، عمر باتری تلفن همراه هم افزایش یابد. اما اگر شیوه استفاده شما از شارژر به گونه‌ای است که می‌انید احتمالا صدمه ببیند، می‌توانید از مدل‌های تقویت شده استفاده کنید. این گونه شارژرها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نسبت به شارژرهای معمولی مقاومت بیشتری داشته و در برابر کشیدگی و خم شدن بادوام‌تر هستند.
از کابل و آداپتو اورجینال استفاده کنید
باید دقت داشته باشید که تلفن همراه شما، کاملاً با شارژری که همراه آن به فروش می‌رسد، سازگاری داشته و به کار گیری شارژرهای دیگر، می‌تواند به شدت به باتری تلفن همراه شما آسیب بزند. پس تلاش کنید در وهله اول به خوبی و با روش‌های گفته شده از کابل و آداپتور اورجینال تلفن همراه خود مراقبت کنید تا دچار صدمه نشوند. اما اگر شارژر معیوب شد، در خرید شارژر بعدی دقت کافی را داشته و از مراکز فروش معتبر آن را خریداری کنید تا یک نمونه اصل را به شما بدهند. استفاده از لوازم جانبی تقلبی و بی‌کیفیت، به تلفن همراه شما صدمه می‌زند.محصولات فروشگاه سورن:
خرید گوشی‌ موبایل ​


آیا می‌توان از هر شارژری برای هر نوع دستگاهی استفاده کرد؟
به عنوان مثال، فرض کنید از یک شارژر قدیمی 5V / 1A در یک تلفن هوشمند جدید با نام تجاری جدید استفاده می‌کنید. یقینا نتایج خیلی درخشانی را نخواهید دید، زیرا این شارژر گوشی شما را بسیار کندتر از شارژر خود گوشی شارژ می‌کند. بسیاری از تلفن‌های جدید می‌توانند شارژرهای بسیار سریع‌تری را برای شارژر کردن مورد استفاده قرار دهند.


لپ‌تاپ‌ها بیشتر فرآیند متفاوتی دارند. اگر ورودی شارژ ویژه داشته باشد، نمی‌توان از شارژری غیر از شارژر خود آن گوشی استفاده کرد. اما از آنجا که یو‌اس‌پی سی اولین فناوری یو‌اس‌پی است که اجازه می‌دهد تا انرژی زیاد و کافی به باتری‌های لپ‌تاپ برسد، احتمالا یک لپ‌تاپ جدید داشته باشید که توسط یو‌اس‌پی به جای کابل برق ویژه شارژ شود. از این رو با توجه به این مسئله، آیا می‌توانید از شارژر تلفن‌های هوشمند خود در لپ‌تاپ خود استفاده کنید؟ در مورد شارژر لپ‌تاپ برای گوشی هوشمند چه؟

آیا می‌توان از هر شارژری برای هر نوع دستگاهی استفاده کرد؟ | فروشگاه سورن

به طور عمده، پاسخ این است که “بله.” یک شارژر گوشی هوشمند برای یک لپ‌تاپ بسیار کم قدرت است، اما شاید بتواند آن را در حالی که لپ‌تاپ در وضعیت آماده به کار است، شارژ کند، هرچند ممکن است مجبورید این موضوع را مورد آزمون قرار دهید تا متوجه شوید. اگر نتواند دستگاه شما را شارژ کند به دستگاه آسیب نمی‌رساند.

از طرفی، شما اساساً می‌توانید شارژر لپ‌تاپ یو‌اس‌پی سی خود را به تلفن همراه خود اتصال کنید. باز هم، آن دسته از محافظاتی که ما در مورد آن صحبت کردیم، به شارژر و باتری اجازه می دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به طور خودکار به سریع‌ترین سرعت شارژ مجاز دسترسی پیدا کنند.


محصولات فروشگاه سورن:
شارژر موبایل​


مهم‌ترین نکات نگهداری از شارژر موبایل
نگه داشتن شارژر در شرایط خوب کار پیچیده‌ای نیست و با انجام برخی اقدامات ساده شما قادر به حفظ کیفیت شارژر همانند روز اول خواهید بود. نکات نگهداری از شارژر گوشی عبارت است از:  • اگر می‌خواهید که اقدام به مراقبت از شارژر گوشی خود کنید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که به کابل متصل توجه کنید. زیرا که آسیب‌دیدن کابل می‌تواند باعث به خطر افتادن امنیت سیستم شارژ شود.
  • حتما مراقب جدا کردن گوشی خود از شارژر باشید. شما باید برای جدا کردن شارژر قسمت ضخیم ابتدای شارژر را بگیرید و به صورت ملایم و صاف از موبایل جدا کنید. اگر شما این کار را انجام ندهید احتمالا که شما یا به سوکت شارژ گوشی آسیب بزنید و یا به خود شارژر آسیب بزنید.
  • حتما به شما پیشنهاد می‌کنیم که مراقب ولتاژ بالای برق باشید. برق شهرها در برخی موارد دچار کم یا بیشتر شدن ولتاژ می شود. به همین دلیل ما به شما پیشنهاد می کنیم که شارژر گوشی خود را به صورت مستقیم به برق نزنید و حتما از یک کم کننده ولتاژ یا یک محافظ استفاده کنید.
  • حتما شارژر گوشی خود را از آب دور نگه دارید. زیرا که خیس شدن شارژر گوشی می‌تواند مشکلاتی را به هم بزند و خرابی‌هایی را به بار بیاورد. اما اگر شارژر شما خیس شد ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که شارژر خود را بین 24 ساعت تا 48 ساعت در مواد جاذب نگه دارید و سپس از آن استفاده کنید.محصولات فروشگاه سورن:
خرید پاور بانک


سخن آخر

در این مقاله از سورن‌استور، ﭼﺮا ﺷﺎرژر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد را بررسی کردیم. در زمان خرید گوشی، باید دقت زیادی داشته باشید تا از اصل بودن لواز جانبی همراه آن، اطمینان حاصل کنید، پس باید از مراکز مطمئن خرید خود را انجام دهید. سایت فروشگاه اینترنتی سورن‌استور، با داشتن سابقه عالی در فروش اینترنتی گوشی‌های موبایل و لوازم جانبی از تمامی برندهای روز دنیا، یکی از معتبرترین محل‌ها برای خرید اینترنتی گوشی است. شما هم می‌توانید با مراجعه به این سایت، خریدی مطمئن و ارزان را تجربه نمایید.
مقالات مرتبط:
چرا باتری گوشی زود خالی می شود؟
چه زمانی باتری گوشی را شارژ کنیم؟
علت دیر شارژ شدن گوشی
بهترین گوشی ها از نظر باتری و ماندگاری شارژ

مقالات مرتبط

نظرات