گروه محصولات
}

انتخاب شارژر مناسب برای تلفن همراه

199/1399

خلاصه

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺎرژر، ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﺷﺎرژر ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﮐﺪام ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را دارﯾﺪ...ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺎرژرﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﺷﺎرژر ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﮐﺪام ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را دارﯾﺪ و ﭼﻄﻮرﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺷﺎرژر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. توصیه می‌شود که سعی کنید تا حد امکان از شارژر اصلی گوشی استفاده کنید اما چنانچه به هر دلیلی نیاز به تعویض شارژر پیدا کردیدباید انتخابتان را با دقت و عاقلانه انجام دهید.

اینکه ابعاد شارژری با کانکتور گوشی موبایل شما همخوانی دارد، تضمینی بر مناسب بودن آن برای موبایل شما نیست.هر وسیله‌ای از نظر نیرو و برق نیازهای متفاوتی دارد. بنابراین ممکن است شارژری که با یک وسیله خاص خوب کار می‌کند، با یک وسیله دیگر عملکرد خوبی نداشته باشد.

ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒوقتی به دنبال شارژر Qi می‌گردید می‌بینید که یکی از تفاوت های شارژرهای موجود خروجی است. خروجی های استاندارد شامل 2W ، 2.4W 10W و 15W است. علاوه بر این برخی موارد استثنا نیز وجود دارد. به عنوان مثال ، شارژ سریع سامسونگ در 9 وات کار می کند در حالی که شارژ سریع اپل در 7.5 وات بهینه شده است.

ﺷﺎرژر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ


با این فرض که تلفن شما از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند ، بررسی برخی از ویژگی های دیگر دستگاه نیز ممکن است جالب باشد. چه خروجی توسط تلفن شما پشتیبانی می شود؟ و آیا از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند؟

اﻏﻠﺐ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرژر W 15 ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎرژر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻨﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺷﺎرژر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان را ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖﻣﺎﻧﻨﺪ W 10 ﯾﺎ W 5. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺎرژر ﻧﯿﺎز دارم؟به زبان ساده شارژر شما باید با تلفن شما و برعکس سازگار باشد. اگر می‌خواهید از شارژ سریع استفاده کنید باید به دنبال چه چیزی باشید؟ برای سامسونگ شما به یک شارژر پشتیبانی می‌کنید که از قابلیت شارژ سریع سامسونگ پشتیبانی کند و اگر آیفون دارید حتما به دنبال شارژر پشتیبانی کننده شارژ سریع اپل باشید. برای همه شارژرهای HGDمشخصات محصول به شما می‌گوید که آیا شارژر از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند یا خیر.

ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎرژر


ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎرژر ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎرژر را در ﺷﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺷﺎرژر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺎرژر اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2.4 W ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

نکاتی که برای خرید شارژر باید در نظر داشته باشید

ولتاژ

هر دستگاهی (گوشی هوشمند یا تبلت) به ولتاژ خاصی نیاز دارد. اگر خروجی ولتاژ شارژر شما برای آن دستگاه بیش از حد زیاد باشدممکن است باتری متورم شده آسیب ببیند یا بدتر اینکه خود دستگاه خراب شود.

آمپراژ

از آنجایی که معمولاً ولتاژ خروجی استاندارد شارژرهای موبایل ۵ ولت است ظرفیت شارژ یک شارژر بیشتر بر اساس رتبه جریان آن مشخص می‌شود. آمپراژ نوشته شده روی شارژر باید در حد آمپراژ ذکر شده برای دستگاه یا بیشتر از آن باشد تا دستگاه کند شارژ نشود.

کیفیت

شارژرهای باکیفیت می‌توانند پر شدن شارژ موبایل را تشخیص دهند و جریان خروجی را متوقف کنند. همچنین میزان ولتاژ ورودی را طوری تنظیم می‌کنند که هم خود شارژر و هم دستگاه از نوسانات ناگهانی برق آسیب نبینند.
اما ممکن است یک شارژر غیراستاندارد تمام این مزایا را نداشته باشد در نتیجه در صورت استفاده از چنین شارژری خطر آسیب رسیدن به باتری و گوشی وجود دارد.

فروشگاه سورن؛ با چند سال سابقه درخشان در توزیع گوشی موبایل و قطعات موبایل در سراسر ایران، تقاضای تمام مشتریان را در رابطه با خرید موبایل در تمام برند ها، تبلت در تمام برند ها، قطعات گوشی مانند تاچ ال سی دی و باتری هر مدل گوشی در تمام برندها و همچنین لوازم جانبی گوشی، پوشش داده و همچنان بابهترین کیفیت فعالیت خود را ادامه می دهد.

مرتبط:

انواع باتری موبایل و مقایسه آنها

چرا باتری گوشی زود تمام می شود؟

انواع کابل ‌usb

ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻮرد عمر ﺑﺎﺗﺮی و ﺷﺎرژ

انتخاب شارژر مناسب برای تلفن همراه

چرا باتری گوشی زود تمام می شود؟


ﭼﺮا ﺷﺎرژر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟

انواع شارژرهای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
نظرات
ارسال نظر

مقالات مرتبط