پک 100 تایی کردیت سرور Chimera

Chimera Tool Server Credits are meant for servicing BlackBerry, Samsung, and LG phones* as well as purchasing Chimera Tool activations.
کردیت سرور چیمرا تول دارای بسته‌ای است که شامل پک 100 تایی اعتبار برای سرویس‌دهی و امکانات و خدمات بیشتر گوشی‌های سامسونگ، بلک‌بری، ال جی می‌باشد.


 

Chimera Tool Server Credits - Credits Consumption

1 Year Activations

Module/Activation Price Validity Period
ChimeraTool PRO 1199 credits 1 year
Samsung Module 699 credits 1 year

General Procedures

Proocedure Credits Consumption
(per 1 operation)
IMEI Blacklist Check 7 credits
Online Services 0-99 credits

Chimera Tool Server Credits - Samsung

Supported Features:

Samsung - Basic Features

 • Firmware Compatibility
 • SW Change
 • Reset FRP Lock
 • Read SPC/MSL
 • Read Codes
 • Reset Screen Lock
 • Root/Unroot
 • Repair EFS
 • Reboot
 • Patch Certificate
 • Reset Reactivation Lock
 • Network repair
 • Decode
 • MSL Decoding
 • Reset Screen Lock
 • Set SIM Count
 • Reset EE Lock
 • Reset FRP Lock
 • Read / Write Certificate
 • Restore / Store Backup
 • Reset FRP/Reactivation Lock - UFS
 • Repair IMEI
 • Info
 • Device Info
 • Repair Device Root Key

Samsung - General Features

 • Decode
 • Repair IMEI
Procedure Credits Consumption (per 1 operation)
Carrier Relock 65 credits
Read Codes Online 25 - 129 credits
Read Codes Online #2 59 credits
Enable Wipe 49 credits

Samsung - Supported Phones

 • GT-I9152P, GT-I9158P, GT-I9158V, GT-I9192I, GT-I9195I, GT-I9300I, GT-I9301I, GT-I9301Q
 • SC-01H, SC-01K, SC-02G, SC-02H, SC-02J, SC-02K, SC-02L, SC-03G, SC-03J, SC-03K, SC-03L, SC-04F, SC-04J, SC-04J, SC-04L, SC-05L
 • SCV33, SCV35, SCV36, SCV37, SCV38, SCV39, SCV41, SCV42, SCV43
 • SM-A102U, SM-A105F, SM-A105FN, SM-A105G, SM-A105M, SM-A105N, SM-A202F, SM-A202K, SM-A205F, SM-A205FN, SM-A205G, SM-A205GN, SM-A205S, SM-A205U, SM-A205W, SM-A205YN, SM-A260F, SM-A260G, SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A3050, SM-A3058, SM-A305F, SM-A305F, SM-A305FN, SM-A305G, SM-A305GN, SM-A305GT, SM-A305J, SM-A305N, SM-A305YN, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A320Y, SM-A405F, SM-A405FM, SM-A405FN, SM-A405S, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A505F, SM-A505F, SM-A505FM, SM-A505FN, SM-A505G, SM-A505G, SM-A505GN, SM-A505GT, SM-A505N, SM-A505U, SM-A505U, SM-A505W, SM-A505YN, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A520F, SM-A520F, SM-A520FD, SM-A520FD, SM-A520K, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520S, SM-A520W, SM-A520W, SM-A530F, SM-A530F, SM-A530N, SM-A530N, SM-A530W, SM-A530W, SM-A600A, SM-A600A, SM-A600AZ, SM-A600AZ, SM-A600F, SM-A600FN, SM-A600G, SM-A600GN, SM-A600N, SM-A600T, SM-A600T1, SM-A600U, SM-A6050, SM-A6058, SM-A605F, SM-A605FN, SM-A605G, SM-A605GN, SM-A605K, SM-A6060, SM-A606Y, SM-A7000, SM-A700FD, SM-A700FZ, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700S, SM-A700YD, SM-A7050, SM-A705F, SM-A705FN, SM-A705GM, SM-A705MN, SM-A705W, SM-A705YN, SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A720F, SM-A720F, SM-A720FD, SM-A720FD, SM-A720S, SM-A720S, SM-A730F, SM-A730F, SM-A730N, SM-A730N, SM-A750F, SM-A750FN, SM-A750G, SM-A750GN, SM-A750N, SM-A8000, SM-A8050, SM-A805F, SM-A9000, SM-A9100, SM-A910F, SM-A9200, SM-A920F, SM-A920N
 • SM-C5000, SM-C5010, SM-C5018, SM-C7000, SM-C7010, SM-C7018, SM-C701F, SM-C9000, SM-C9008, SM-C900F, SM-C900Y
 • SM-E500F, SM-E500H, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E7009, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M
 • SM-G1600, SM-G160N, SM-G1650, SM-G3139D, SM-G3502C, SM-G3502I, SM-G3502L, SM-G3502T, SM-G350L, SM-G350M, SM-G3518, SM-G3556D, SM-G357FZ, SM-G3586V, SM-G3588V, SM-G3608, SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360T, SM-G360T1, SM-G386W, SM-G389F, SM-G390F, SM-G390F, SM-G390W, SM-G390W, SM-G390Y, SM-G390Y, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5306W, SM-G5308W, SM-G530A, SM-G530AZ, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530MU, SM-G530T, SM-G530T1, SM-G530W, SM-G530Y, SM-G5500, SM-G550FY, SM-G5510, SM-G5520, SM-G570F, SM-G570F, SM-G570M, SM-G570M, SM-G570Y, SM-G570Y, SM-G6000, SM-G600F, SM-G600FY, SM-G600S, SM-G6100, SM-G610F, SM-G610K, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610S, SM-G610Y, SM-G610Y, SM-G611F, SM-G611FF, SM-G611K, SM-G611L, SM-G611M, SM-G611MT, SM-G611S, SM-G7102, SM-G7102T, SM-G7105, SM-G7105H, SM-G7105L, SM-G7106, SM-G7108, SM-G7108V, SM-G7109, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7509, SM-G750H, SM-G800A, SM-G800H, SM-G800HQ, SM-G850A, SM-G850W, SM-G870A, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870W, SM-G8850, SM-G8858, SM-G885F, SM-G885S, SM-G885Y, SM-G8870, SM-G887F, SM-G887N, SM-G891A, SM-G892A, SM-G892U, SM-G892U, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G900A, SM-G900AZ, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FQ, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G900S, SM-G900W8, SM-G903M, SM-G910S, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9300, SM-G9308, SM-G930A, SM-G930AZ, SM-G930F, SM-G930T, SM-G930T, SM-G930T1, SM-G930T1, SM-G930U, SM-G930VC, SM-G930W8, SM-G9350, SM-G935A, SM-G935F, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935S, SM-G935T, SM-G935T, SM-G935VC, SM-G935W8, SM-G9500, SM-G9508, SM-G950F, SM-G950F, SM-G950N, SM-G950N, SM-G950U, SM-G950U, SM-G950U, SM-G950U1, SM-G950U1, SM-G950U1, SM-G950W, SM-G9550, SM-G955F, SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955FD, SM-G955N, SM-G955N, SM-G955U, SM-G955U, SM-G955U1, SM-G955U1, SM-G955W, SM-G9600, SM-G960F, SM-G960N, SM-G960U, SM-G960U, SM-G960U, SM-G960U1, SM-G960U1, SM-G960U1, SM-G960W, SM-G9650, SM-G965F, SM-G965N, SM-G965U, SM-G965U, SM-G965U, SM-G965U1, SM-G965U1, SM-G965U1, SM-G965W, SM-G9700, SM-G970F, SM-G970F, SM-G970N, SM-G970N, SM-G970U, SM-G970U, SM-G970U1, SM-G970U1, SM-G970W, SM-G9730, SM-G973F, SM-G973F, SM-G973N, SM-G973N, SM-G973U, SM-G973U, SM-G973U1, SM-G973U1, SM-G973W, SM-G9750, SM-G975F, SM-G975F, SM-G975N, SM-G975N, SM-G975U, SM-G975U, SM-G975U1, SM-G975U1, SM-G975W, SM-G977B, SM-G977N, SM-G977U, SM-G977U
 • SM-J100VPP, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FN, SM-J120G, SM-J120M, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J250F, SM-J250F, SM-J250G, SM-J250G, SM-J250M, SM-J250M, SM-J250N, SM-J250N, SM-J250Y, SM-J250Y, SM-J260A, SM-J260AZ, SM-J260F, SM-J260G, SM-J260M, SM-J260T1, SM-J260Y, SM-J3109, SM-J3110, SM-J3119, SM-J3119S, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320N0, SM-J320W8, SM-J320Y, SM-J320YZ, SM-J320ZN, SM-J321AZ, SM-J326AZ, SM-J326AZ, SM-J327A, SM-J327A, SM-J327AZ, SM-J327AZ, SM-J327T, SM-J327T1, SM-J327U, SM-J327U, SM-J327U, SM-J327VPP, SM-J327W, SM-J327W, SM-J327W, SM-J3300, SM-J3308, SM-J330F, SM-J330F, SM-J330FD, SM-J330FD, SM-J330FN, SM-J330FN, SM-J330G, SM-J330G, SM-J330L, SM-J330L, SM-J330N, SM-J330N, SM-J336AZ, SM-J337A, SM-J337AZ, SM-J337T, SM-J337U, SM-J337VPP, SM-J337W, SM-J400F, SM-J400G, SM-J400M, SM-J410F, SM-J410G, SM-J415F, SM-J415FN, SM-J415G, SM-J415GN, SM-J415N, SM-J5007, SM-J5008, SM-J500F, SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500N0, SM-J500Y, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-J510FQ, SM-J510GN, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J510MN, SM-J510S, SM-J510UN, SM-J530F, SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530L, SM-J530S, SM-J530S, SM-J530Y, SM-J530Y, SM-J530YM, SM-J530YM, SM-J600F, SM-J600FN, SM-J600G, SM-J600GF, SM-J600GT, SM-J600L, SM-J600N, SM-J610F, SM-J610FN, SM-J610G, SM-J7008, SM-J700K, SM-J701F, SM-J701F, SM-J701M, SM-J701M, SM-J701MT, SM-J701MT, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN, SM-J720F, SM-J720M, SM-J727A, SM-J727A, SM-J727AZ, SM-J727AZ, SM-J727S, SM-J727S, SM-J727T, SM-J727T1, SM-J727U, SM-J727U, SM-J727VPP, SM-J730F, SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730GM, SM-J730K, SM-J730K, SM-J730M, SM-J730M, SM-J737A, SM-J737S, SM-J737T, SM-J737T1, SM-J737U, SM-J737VPP, SM-J810F, SM-J810G, SM-J810GF, SM-J810M, SM-J810Y
 • SM-M105F, SM-M105F, SM-M105G, SM-M105M, SM-M105Y, SM-M205F, SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205G, SM-M205M, SM-M205M, SM-M205N, SM-M305F, SM-M305F, SM-M305M, SM-M305M, SM-M405F
 • SM-N7502, SM-N7506V, SM-N7508V, SM-N7509V, SM-N750K, SM-N750L, SM-N750S, SM-N9300, SM-N930A, SM-N930F, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930S, SM-N930T, SM-N935F, SM-N935K, SM-N935L, SM-N935S, SM-N9500, SM-N950F, SM-N950F, SM-N950FD, SM-N950FD, SM-N950N, SM-N950N, SM-N950U, SM-N950U, SM-N950U1, SM-N950U1, SM-N950W, SM-N9600, SM-N960F, SM-N960N, SM-N960U, SM-N960U1
 • SM-P205, SM-P555, SM-P555C, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555M, SM-P555S, SM-P555Y, SM-P585, SM-P585, SM-P585M, SM-P585M, SM-P585N0, SM-P585N0, SM-P585Y, SM-P585Y, SM-P587, SM-P587
 • SM-T2519, SM-T255S, SM-T331, SM-T331C, SM-T332, SM-T335, SM-T335K, SM-T335L, SM-T337A, SM-T337T, SM-T355Y, SM-T365, SM-T365M, SM-T365Y, SM-T377A, SM-T377W, SM-T378K, SM-T378L, SM-T378S, SM-T378V, SM-T385, SM-T385C, SM-T385K, SM-T385L, SM-T385M, SM-T385S, SM-T387AA, SM-T387T, SM-T395, SM-T395C, SM-T395N, SM-T515, SM-T515N, SM-T517, SM-T531, SM-T532, SM-T535, SM-T537A, SM-T585, SM-T585C, SM-T585N0, SM-T587, SM-T595, SM-T595C, SM-T595N, SM-T719, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T725, SM-T818, SM-T818A, SM-T818W, SM-T819, SM-T819Y, SM-T825, SM-T825C, SM-T825Y, SM-T827, SM-T835, SM-T835C, SM-T835N, SM-T837, SM-T837A, SM-T837A, SM-T837T
 • SM-W2017

Chimera Tool Server Credits - LG

LG - Supported Features:

 • MAC Repair
 • Remove Screen Lock
 • Network Backup / Restore
 • Decode
 • EFS Clear Decoding
 • Enable Diag Port
 • Bypass & Remove FRP
 • SW Change
 • Remove FRP lock
 • IMEI Repair
 • Info

LG - Credits Consumption

Procedure Credits Consumption (per 1 operation)
Decode Online 99 credits

LG - Supported Phones

 • H811, MS345, MS631, H631, H345, H631MX, MS330, K330, H901, H830, MS428, K428, MS550, K550, M210, MS210, TP260, H918, MP260, TP450, H872

Chimera Tool Server Credits - BlackBerry

BlackBerry - Supported Features:

 • BlackBerry Chimera Tool - General Features
  • Decode
  • Repair IMEI
 • BlackBerry - Basic Features
  • Auto Turn On
  • Set Vendor Id
  • Save modem calibration
  • Restore phone
  • Backup phone
  • Reset camera
  • Enable/disable internal memory
  • Set keyboard
  • Reset LCD
  • Read MSL
  • Lock To Network
  • MEP Decoding
  • Fix Error 507
  • SW Change
  • Nuke
  • Info
  • Turn on Java

BlackBerry - Credits Consumption

Procedure Credits Consumption (per 1 operation)
Repair IMEI 4 credits
Refurbish 9 credits
Reset lifetimer 9 credits
Repair Cleared Board (9360/9700/9780) 19 credits
Repair Cleared Board (9900) 19 credits
Decode 65 credits
Remove BlackBerry Protect 95 credits
Modem Repair and Decode 95 credits

BlackBerry - Supported Phones

 • 8100, 8110, 8220, 8300, 8310, 8320, 8700, 8800, 8820
 • 8520 Curve, 8530 Curve, 8900 Curve, 8980 Curve
 • 9000 Bold
 • 9100/9105 Pearl
 • 9220 Curve, 9300 Curve 3G, 9310 Curve, 9330 Curve 3G, 9360 Curve, 9380 Curve
 • 9500 Storm, 9530 Storm
 • 9520 Storm2, 9550 Storm2, 9630 Tour, 9650 Bold, 9670 Style, 9700 Bold, 9780 Bold, 9790 Bold, 9800 Torch, 9810 Torch, 9850 Torch, 9860 Torch, 9900 Bold, 9930 Bold Touch
 • Cafe STB100-2, Cafe STB100-5
 • Dev Alpha - Colt
 • Leap STR100-1, Leap STR100-1, Leap STR100-2, Leap STR100-2
 • P'9980/P'9981 Bold, P'9980/P'9981 Bold, P'9980/P'9981 Bold
 • Passport SQW100-1, Passport SQW100-1, Passport SQW100-2, Passport SQW100-2, Passport SQW100-3, Passport SQW100-3, Passport SQW100-4, Passport SQW100-4
 • Pearl 8130
 • Porsche Design P'9982 STK100-1, Porsche Design P'9982 STK100-1, Porsche Design P'9982 STK100-2, Porsche Design P'9982 STK100-2, Porsche Design P'9983 SQK100-1, Porsche Design P'9983 SQK100-1, Porsche Design P'9983 SQK100-2, Porsche Design P'9983 SQK100-2
 • Q10 SQN100-1, Q10 SQN100-1, Q10 SQN100-2, Q10 SQN100-2, Q10 SQN100-3, Q10 SQN100-3, Q10 SQN100-3 Dev Alpha, Q10 SQN100-3 Dev Alpha, Q10 SQN100-4, Q10 SQN100-5, Q10 SQN100-5
 • Q20 Classic SQC100-1, Q20 Classic SQC100-1, Q20 Classic SQC100-2, Q20 Classic SQC100-2, Q20 Classic SQC100-3, Q20 Classic SQC100-3, Q20 Classic SQC100-4, Q20 Classic SQC100-4, Q20 Classic SQC100-5, Q20 Classic SQC100-5
 • Q5 SQR100-1, Q5 SQR100-1, Q5 SQR100-2, Q5 SQR100-2, Q5 SQR100-3, Q5 SQR100-3
 • Reference model (1080p OLED)
 • SQC100-1 Kopi, SQC100-1 Kopi, SQC100-2 Kopi, SQC100-2 Kopi
 • Z10 STL100-1, Z10 STL100-1, Z10 STL100-1, Z10 STL100-2 LTE, Z10 STL100-2 LTE, Z10 STL100-3 LTE, Z10 STL100-3 LTE, Z10 STL100-4, Z10 STL100-4
 • Z3 STJ100-1, Z3 STJ100-1, Z3 STJ100-2, Z3 STJ100-2
 • Z30 STA100-1, Z30 STA100-1, Z30 STA100-2, Z30 STA100-2, Z30 STA100-3, Z30 STA100-3, Z30 STA100-4, Z30 STA100-4, Z30 STA100-5, Z30 STA100-5, Z30 STA100-6, Z30 STA100-6, Z30 STA100-9, Z30 STA100-9

* Developer provides support only for those phones which are on the list of supported. Not all servicing features can be applied to some supported models, due to difference of hardware / software versions. Complete list of supported models you can find on the official product page, or on the GSM forum.

Detailed information on the further use of the digital product will be sent to your email, specified during registration, when we confirm your payment and process your order.

نظرات کاربران

امتیاز داده نشده است ( از 0 نظر )
5ستاره
4ستاره
3ستاره
2ستاره
1ستاره

با ثبت نظرات خود دیگران را در خرید این کالا راهنمایی کنید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

پرسش خود را درباره ( پک 100 تایی کردیت سرور Chimera ) بیان کنید